Nastavení prostředí ve třídě a práce s barevnými fóliemi.

12.08.2020

Úvod do problematiky využití barevných folií jako podpůrných opatření při nápravách čtení

Seznámení s teoretickými východisky výzkumu působení barev na zrakové vnímání a možnost aplikace těchto poznatků.

 • historie výzkumu od objevení a popsání vizuálního stresu (Meares-Irlen syndromu) v roce 1980 až po současnost;
 • možné příčiny vzniku;
 • působení optických klamů na zrakovou percepci a jeho souvislost se čtením;
 • symptomy a jejich popis;
 • barevné spektrum a odvození vhodných barev pro podporu čtení;
 • vliv vizuálního stresu na lidské tělo;
 • vysvětlení vazeb mezi vizuálním stresem a dyslexií, ADD, ADHD;
 • příklady obtíží při čtení, které je možné pomocí barevných folií zmírnit nebo odstranit;
 • možná podpůrná opatření a jejich aplikace, je upozorněním na to, že kromě barevných folií, lze použít i jiné doplňující způsoby podpory rozvoje čtení - úprava čteného textu (font, řádkování, zarovnání, barevný podklad, folie na monitor), rozvoj oslabených percepčních funkcí pomocí speciálních programů (Dílčí oslabení výkonu - Scharingerová, KUPOZ ...), neuromotorická terapie S.G. Blythe, atd..

Nastavení podpůrných opatření při čtení

V této části budou posluchači seznámeni s jednotlivými podpůrnými opatřeními při čtení, práci s matematickými úlohami, notovým zápisem a nastavením vnějšího prostředí.Především se budeme věnovat metodice práce s barevnými fóliemi odvozenými od takzvané intuitivní sady. Zde pracujeme s teorií, že černě tištěný text na bílém pozadí vyvolává u určitých jedinců zvýšenou zátěž mozku, jehož následkem je "optický klam". Je tedy potřeba ošetřit i další oblasti kde k těmto situacím může docházet. Využití barevných folií se netýká pouze oblasti čtení (Českého jazyka, literatury, cizích jazyků), ale i zpracování matematických - početních úloh - číselného zápisu, ale i notového zápisu. Prakticky se zde budeme zabývat použitím barevných fólií a dalšími možnosti úpravy vnímaného textu, zápisu a úloh.

Budou jim představeny praktické zkušenosti práce s barevnými foliemi vycházejících z aplikace těchto podpůrných opatření ve speciálně-pedagogické poradně Mgr. Štěpánové i v zahraničí.

 • práce s barevným foliemi;
 • využití barevných sešitů a jejich strukturování;
 • barevné folie na monitory PC,
 • nastavení okolního prostření;
 • volba správného druhu a intenzity osvětlení pro čtení;
 • používání vhodných fontů písma;
 • příprava školních zadání.

Materiály

Každý účastník kurzu obdrží materiály s obsahem vykládané látky, certifikát o absolvování.

Vzdělávací cíl

Seznámení pedagogických pracovníků s aplikací barevných folií, jako podpůrného opatření při nápravách čtení.

Akreditace č.j.: MŠMT- 581/2020-4-60